Nieuwe voorzitter Schuldeiserscoalitie

Martijn van Veelen van NN Bank neemt het voorzitterschap van de Schuldeiserscoalitie over van Martin Neef van Vattenfall. Bij deze danken we hem voor zijn betrokkenheid en inzet tijdens de afgelopen 3 jaar.

Overdracht voorzitterschap

Geluk en (financieel)welzijn wordt mede bepaald door waar je wieg staat en waar/hoe je opgroeit. Mijn wieg stond in Indonesië, maar ik heb het geluk gehad dat ik geadopteerd ben door een Nederlandse familie, waardoor ik in de 1e wereld ben opgegroeid. Tegelijkertijd heb ik geen standaard jeugd gehad en heb ik ook tijden van (financiële) onzekerheid meegemaakt.


Als ervaringsdeskundige en door mijn functie bij NN Bank heb ik veel met het thema schuldenproblematiek en financiële gezondheid. Vanuit mijn persoonlijke ervaring weet ik hoe het is om te leven met toxische stress en onzekerheid en in mijn dagelijkse werk helpen wij de klanten van NN Bank om weer financieel gezond te worden.

Door mijn drive om maatschappelijk betrokken te zijn bij dit thema, was het ook een logische keuze om volmondig JA te zeggen toen ik werd gevraagd om het voorzitterschap van de Schuldeiserscoalitie over te nemen. Ik kijk er naar uit, om samen met alle coalitiepartners, bij te dragen aan een financieel gezond Nederland. Het is onze ambitie om de schuldenproblematiek structureel en op een sociale manier aan te pakken.

Deel dit artikel:

Leidraad Sociale Incasso

Ruimte voor sociale incasso in samenwerkingsafspraken tussen primaire schuldeisers en incassopartners.

Sociale incasso is inmiddels een veel gebruikte term. De intentie om sociaal te incasseren is bij steeds meer primaire schuldeisers aanwezig en we zien steeds meer best practices. Maar we zien ook dat die intentie vaak nog niet is uitgewerkt in concrete eisen in aanbestedingen. Er wordt nog niet vaak gestuurd en beloond op sociaal incasseren. Daarmee wordt een klassieke incasso aanpak in stand gehouden. Primaire schuldeisers hebben als opdrachtgever de sleutel in handen om de doorbraak van sociale incasso mogelijk te maken.

Schuldeisers maken sociaal incasseren mogelijk via heldere samenwerkingsafspraken

De Leidraad Sociale Incasso is een template aanbestedingsdocument om als primaire schuldeiser tot een nieuwe minnelijke incassopartner te komen. De Leidraad bevat een resultaatdefinitie, KPI’s, prijsafspraken en een programma van eisen die (sturing op) sociale incasso mogelijk maken en belonen. Dit template kan als basis en inspiratie dienen om met jouw team tot een passende sociale minnelijke incasso aanbesteding te komen.

De eerste versie van de Leidraad richt zich primair op minnelijke incasso

Deze Leidraad is primair gericht op aanbestedingen voor minnelijke sociale incasso van grote Nederlandse organisaties met een nadruk op private schuldeisers. De Leidraad dient ook ter inspiratie voor andere vormen van uitbesteding. De handvatten die worden gegeven zijn vaak zowel toepasbaar bij overdracht van beheer als bij verkoop van vorderingen.

Een gezamenlijk denkproces van de markt leidde tot een Model Aanbesteding met uitgebreide toelichting

Deze Leidraad is tot stand gekomen vanuit een gezamenlijk denkproces van meer dan 20 primaire schuldeisers en incassopartners. In interviews, cocreatie sessies en analyse van aanbestedingsdocumenten is de Leidraad tot stand gekomen. Aan het roer van de Leidraad stond een ambitieuze groep ontwikkelpartners: primaire schuldeisers met sociale incassoambitie. Niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele markt. Deze groep bestond uit Odido, Greenchoice, Tinka, Moedige Dialoog Nederland. De Schuldeiserscoalitie was één van de sponsoren. Maatschappelijk adviesbureau Purpose heeft het proces gefaciliteerd en gefungeerd als penvoerder.

De Leidraad ontwikkelen we samen door

De Leidraad is en blijft een levend document. De Leidraad wordt op dit moment door verschillende partijen gebruikt als basis om tot een sociale minnelijke incasso aanbesteding te komen. We nodigen jou ook van harte uit om het document te downloaden en te gebruiken. Purpose helpt komende maanden een grote nutsvoorziener aan het ontwikkelen van een aanbestedingsdocument op basis van de Leidraad. Purpose blijft ook betrokken als penvoerder en beheerder van het document. De inzichten vanuit deze praktijkcases, feedback vanuit de markt evenals volgende versies die met de markt ontwikkeld worden zullen gedeeld worden binnen het platform Sociaal Incasso-professionals. We nodigen jou ook van harte uit om het document te downloaden en te gebruiken. De Leidraad is vrij te downloaden op de website van Purpose

Deel dit artikel: